15 Công đoạn trong dây chuyền sản xuất tại nhà máy Thabico Food gồm:

1. Băng tải phân loại

2. Máy rửa vỏ trái cây

3. Dây chuyền trích ly

4. Hệ thống bồn trộn và máy thanh trùng

5. Máy thanh trùng

6. Máy cắt

7. Máy trích xuất trái cây

8. Máy lọc

9. Máy gia nhiệt

10. Máy ly tâm

11. Máy thu hồi hương

12. Hệ thống cô đặc

13. Máy đồng hóa

14. Máy tiệt trùng

15. Máy chiết vô trùng