Quy trình 1: Trồng trọt và thu hoạch tại vùng nguyên liệu

Thabico Food liên kế trực tiếp với nhà vườn lớn và chỉ những nông sản được sản xuất với tiêu chuẩn của Thabico Food ký kết với nông dân và đạt chất lượng mới được thu hoạch và thu mua. Mục tiêu cho sản phẩm có nhiều dinh dưỡng chất và hương vị ngon nhất.