Quy trình 4: Kiểm soát chất lượng

Thành phẩm được lấy mẫu ngẫu nhiên và kiểm tra trong suốt quá trình sản xuất để có biện pháp xử lý kịp thời các lô hàng nếu phát sinh lỗi. Các lô thành phẩm đạt tiêu chuẩn tiếp tục được lưu kho trong vòng 7 đến 15 ngày, tùy theo sản phẩm để bộ phận QC kiểm tra vi sinh và chất lượng. Thành phẩm chỉ được xuất hàng khi bộ phận QC xác nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng.