Quy trình 5: Lưu kho

Thành phẩm được lưu kho với thiết kế đảm bảo nhiệt độ bảo quản sản phẩm tốt nhất, không gian phân bố khoa học cho việc xuất nhập hàng.