QUY TRÌNH SẢN XUẤT IQF

CHI TIẾT

Rửa
Bóc vỏ
Bóc vỏ
Cắt
Kiểm tra
Đông lạnh
Cân – Đóng gói
Dò kim loại
Xếp chồng lên pallet
Xếp chồng lên pallet
Lưu kho
Chất hàng