Với phương châm nhân sự là tài sản của doanh nghiệp, Thabico Food chú trọng công tác đào tạo, chăm lo đời sống và tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp thân thiện để cán bộ nhân viên liên kết chặt chẽ cùng nhau tạo nên một Thabico Food bền vững và phát triển mạnh mẽ.